Explicació

La taxa d’activitat per sexe també és una dada reveladora de la desigualtat, el nombre de persones que treballen o voldrien treballar respecte al total de la població, el 62,74% d’homes respecte al 52,91% de dones. Les dones es troben en quasi 10 punts percentuals de bretxa en la probabilitat de ser contractades que els homes. Són dades extretes per l’INE Instituto Nacional de Estadística l’any 2021.

Interpretar dades

Visualització

Taxes d’activitat i aturada per sexe – Taxa d’activitat 2021

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org

Projecte

Dades X Dones X Laboral