Explicació

Analitzant les taxes d’activitat i d’atur per sexe, l’any 2021 la població ocupada femenina continua sent molt inferior a la masculina, un 43% dones respecte a un 54% d’homes. L’històric de la taxa d’activitat de la població masculina s’ha anat disminuint progressivament amb els anys, mentre que observem el contrari en la taxa d’activitat femenina que s’ha mantingut sense variacions durant la darrera dècada. Dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística 2011-2021.

Interpretar dades

Visualització

Taxes d’activitat i aturada per sexe – Taxa d’activitat 2021

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131504

Projecte

Dades X Dones X Laboral